Concurs fotogràfic: Palau Güell Sant Jordi

La Direcció del Palau Güell organitza un concurs fotogràfic des de l'1 d'abril fins al 6 de maig a través de la xarxa social d'Instagram. El concurs consisteix en realitzar fotografies en les quals l'espai i la llum siguin les grans protagonistes. A la foto han d'aparèixer els tres hashtags: #PalauGüell, #AnyGüell i #dibacat. El primer premi és una impressora digital.

Bases del concurs fotogràfic #PalauGüellSantJordi

Primer. Objecte i àmbit

La Diputació de Barcelona organitza #PalauGüellSantJordi, un concurs amb modalitat fotogràfica per celebrar la Diada de Sant Jordi.

La modalitat fotogràfica es fa a través del canal corporatiu d’Instagram del Palau Güell: www.instagram.com/palauguell.

Segon. Organització, publicació i objectiu

1. Organització i publicació

El concurs fotogràfic #PalauGüellSantJordi està organitzat per la Direcció del Palau Güell juntament amb el Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona. Les bases es publicaran a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i al web palauguell.cat.

2. Objectius

El Palau Güell destaca per com Gaudí va concebre l’espai i la llum amb tècniques arquitectòniques innovadores. En aquest sentit, es convida els participants a realitzar fotografies amb motiu de la diada de Sant Jordi dels diferents espais del Palau. Les fotografies que es realitzin hauran de destacar sobretot la importància de l’espai i la llum de l’edifici.

Tercer. Requisits de participació

Per tal de poder participar en el concurs els usuaris han de:

1. Ser majors de divuit anys i residents a l’Estat espanyol.

2. Seguir el canal de la xarxa social d’Instagram: http://www.instagram/palauguell.

3. Compartir imatges de fotografies del Palau Güell amb motiu de la diada de Sant Jordi. D’acord amb la normativa del Palau, les fotografies que es presentin hauran de ser d’espais interiors i s’hauran de fer sense flaix, ni trípode, ni pal d’autofoto.

4. Els participants han de tenir el perfil d’Instagram en obert (no privat) perquè el jurat pugui veure les imatges.

5. Els participants han de poder garantir que són els legítims titulars dels drets d’explotació de les fotografies, que les fotografies estan lliures de qualsevol mena de càrrega, gravamen o dret a favor de tercer i que disposa d’autorització expressa per a la captació, publicació i reproducció de les imatges de la/es persona/es que pugui/n aparèixer a les fotografies. No està permès fotografiar personal del Palau Güell. Si en la imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals. Es demanarà l’original per comprovar l’autoria.

6. Els usuaris poden participar amb totes les fotografies que vulguin, sempre que es publiquin dintre de les dates del concurs.

7. Perquè una fotografia entri a concurs ha d’estar penjada i etiquetada correctament amb els tres hashtags #AnyGüell, #PalauGüell i #dibacat.

La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram, que poden consultar-se a http://instagram.com/legal/terms.

Quart. Calendari del concurs i accés al Palau Güell

El concurs comença l’1 d’abril a les 10 h del matí i acaba el 6 de maig a les 23.59 h de la nit. Només formaran part del concurs les fotografies que s’hagin penjat en aquest període. L’horari d’obertura al públic del Palau Güell és de 10.00 h a 20.00 h. El dia 1 d’abril, el 23 d’abril i el 6 de maig, en ser jornada de portes obertes, s’hi podrà accedir gratuïtament; l’aforament és limitat per motius de conservació, preservació i seguretat; els usuaris poden consultar el repartiment de les entrades gratuïtes al web palauguell.cat.

Cinquè. Condicions generals

La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del concurs.

La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de posar qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma d’Instagram, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.

Es prohibeix l’ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats elements pornogràfics o explícitament sexuals, o de qualsevol altre índole que puguin atemptar contra l’honor i la pròpia imatge de persona o persones.

Sisè. Jurat i elements de valoració

1.Jurat

El jurat estarà composat per la directora del Palau Güell que actuarà com a presidenta, una persona designada per la Direcció del Palau Güell, dos tècnics del Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona i un/a fotògraf/a professional. Una persona de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General actuarà com a secretària (amb veu i sense vot). L’Organització i el Jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitat no prevista en aquestes bases.

2.Elements de valoració

Es valorarà l’originalitat, la qualitat artística de la fotografia i el significat de la imatge. Les fotografies podran portar comentaris, títols o explicacions, però aquests no seran un criteri de valoració.

Setè. Premi, procediments d’acceptació i lliurament

1.Premi

Els premis consistiran en:

  • Per al primer premi, una impressora per a mòbils, el llibre El Palau Güell. Una obra mestra d’Antoni Gaudí i una visita guiada al Palau Güell que programarà la direcció del Palau Güell abans de finalitzar l’any 2018
  • Per al segon i el tercer premi, un lot de productes del Palau Güell, el llibre El Palau Güell. Una obra mestra d’Antoni Gaudí i una visita guiada al Palau Güell que programarà la direcció del Palau Güell abans de finalitzar l’any  2018.

El dia 28 de maig el Palau Güell deixarà un missatge en cadascuna de les tres fotografies guanyadores perquè els seus autors es posin en contacte amb l’organització.

2.Procediments d’acceptació

Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’organització a través d’un correu a palauguell@diba.cat en el qual confirmaran la seva voluntat d’acceptar el premi en el termini màxim de quinze dies naturals des del 28 de maig, on facilitaran el seu nom d’usuari d’Instagram, el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte i adjuntaran la imatge original que ha resultat guanyadora. En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix totes o algunes de les normes d’aquest premi, o no vol o no pot gaudir del premi, el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat classificada a continuació. Un cop els guanyadors hagin acceptat el premi, els seus noms seran anunciats a Instagram, a altres xarxes socials del Palau Güell i al seu web.

3.Lliurament dels premis

Un cop anunciats els noms dels premiats a Instagram, a altres xarxes socials del Palau Güell i al seu web, la Direcció del Palau Güell es posarà en contacte amb els premiats per organitzar el lliurament dels premis que tindrà lloc el 18 de juny. En el cas que els usuaris no puguin assistir a l’acte de lliurament, hi haurà d’assistir a l’acte d’entrega una persona en representació dels guardonats. A partir 18 de juny s’acordarà amb els premiats el dia en què es realitzarà la visita guiada. La visita tindrà lloc tan sols un únic dia per a tots els guanyadors i cadascun d’ells podrà fer la visita amb un acompanyant, abans de finalitzar l’any 2018.

Vuitè. Protecció de dades personals

Aquest concurs fotogràfic està adreçat a persones majors de 18 anys. Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i autoritzen que les dades personals recollides durant el concurs siguin tractades per la Diputació de Barcelona. Les dades s’utilitzaran per a gestionar aquest concurs, per a contactar amb la persona guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els comptes de les xarxes socials. Les dades personals recollides seran eliminades un cop finalitzi el concurs excepte les del guanyador i les imatges presentades que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació per a la seva conservació indefinida.

També autoritzen que se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i d’altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les seves dades es mantindran mentre no retiri el consentiment que pot fer efectiu sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que li fem arribar.

La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu electrònica de la Diputació a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp.

La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@dba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes relacionades amb el tractament de les seves dades personals. Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.

Els serveis prestats per la xarxa social Instagram, tercer proveïdor, es regulen en primer terme, per les condicions establertes per aquest proveïdor a https://help.instagram.com/478745558852511. El fet de convertir-se usuari d’aquest servei implica que l’usuari consenteix el tractament de les seves dades segons allò establert a les polítiques i condicions d’Instagram, que posa a la seva disposició una pàgina des de la que es pot reportar contingut publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui informació personal sobre vostè, així com informar de conductes abusives o de casos de fustigació i assetjament.  

Novè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social

La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra de cap manera aquesta promoció ni hi és associada.

Desè. Limitació de responsabilitat

La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la xarxa social de la Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals.

La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.

Onzè. Propietat intel·lectual

Els drets d’explotació de les fotografies guanyadores corresponen a l’autor i s’atorga a Instagram una llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions legals d’ús http://Instagram.com/legal/terms). Els guanyadors cediran a la Diputació de Barcelona els drets d’explotació de les imatges i, en concret, el dret a reproduir-les, distribuir-les i fer comunicació pública a través de qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos entre d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a usos no comercials. En tots els casos, es farà constar el nom de l’autor de la fotografia.

Dotzè. Altres normes

La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, la Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta amb ell.

La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquesta promoció en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte d’altres.”